Site name | Barkasse

LILLEBJØRN kan klassificeres som en "barkasse"

Lillebjørns konstruktion er bygget op omkring skibstypen "barkasse".

 

Udtrykket barkasse stammer fra det italienske udtryk barcaccia, der oprindeligt var betegnelsen for en jolle på datidens sejlførende krigsskibe. I sejlskibsfartens storhedstid stod barkassen på sejlskibets dæk sammen med den andenstørste jolle pinasse mellem fokkemasten og stormasten. Barkassen blev typisk søsat fra sejlskibet, når ankeret skulle varpes eller der skulle hentes drikkevand eller proviantering i fremmede havne.

 

Barkasser på datidens fregatter eller korvetter var typisk ca. 12 meter lange, og havde 14 eller 16 årer, samt 2 rå- eller gaffelsejl.

 

Nyere tids barkasser er udstyret med motor og er ubevæbnede. Barkassen betegnes derfor også som motorbarkasse.

 

Siden slutningen af det 19. århundrede har man særligt i tysksprogede områder i det nordlige Europa benyttet betegnelsen barkasse for de civile skibe, der virker som arbejds- og befordringsfartøjer i større havne.

 

Særligt på havnen i Hamborg har der været anvendt barkasser og denne skibstype ses hyppigt i havnebilledet, mens fartøjerne som havnens små kurerer fragter forsyninger, proviant og passagerer rundt i havnen.

 

Den typiske barkasse er udstyret med et overdækket styrhus forrest på skibet, mens der i den bagerste del af skibet er bænke i begge skibssider til passagerer samt midtskibs lastplads til proviant, fragt o.l.

Barkasser benyttes stadig til person- og fragttransport på havne, blandt andet i Hamborg

Barkasse er oprindelig en jolle på et sejlførende krigsskib