Om Lillebjørn

Lillebjørns spændende historie

Randers Kommune erhvervede i den 4. august 1948 Lillebjørn af skibsværft og maskinfabrik J. Martensen & Co. i Sønderborg. Fartøjet menes at være bygget i Tyskland i 1930’erne, men skibets egentlige oprindelse og dermed fulde historie har det ikke været mulig at få endelig bekræftet og dokumenteret.

Tilsvarende skibstype – en såkaldt barkasse eller motorbarkasse – har været anvendt som arbejdsbåde til transport af havnearbejdere, proviant og smågods på nordeuropæiske havne, blandt andet Hamborg Havn.

Så vidt det vides og er blevet overleveret, blev skibet benyttet af de tyske besættelsestropper i Sønderborg under 2. verdenskrig fra 1940 til 1945. Ved tyskernes kapitulation i 1945 blev skibet efterladt i Sønderborg, hvorefter skibet i 1948 kom til Randers under navnet Lillebjørn – som “lillebror” til havnens store slæbebåd og isbryder S/S Bjørn.

Af arkiverne fremgår det, at Randers Havn på købstidspunktet gennem en periode havde været på udkig efter en afløser af havnens hidtidige arbejdsbåd “Andrew”, der stod over for en større og omkostningstung motorrenovering/-udskiftning. Med købet af Lillebjørn fik havnen således en arbejdsbåd til fjordarbejderne, og samtidig et fartøj der var tilstrækkelig stor til forhaling og svajning af skibe af en vis størrelse. Herved kunne havnen opnå væsentlige driftsbesparelser ved at undgå at skulle sætte havnens store bugserdamper S/S Bjørn i drift i det tidsrum, hvor S/S Bjørn ellers ville være oplagt at anvende. S/S Bjørn eller i daglig tale blandt folk med deres gang på havnen “Store Bjørn”, virkede for Randers Havn i 72 år fra 1909 til 1981.

I 42 år – fra 1948 og helt frem til 1990 – virkede Lillebjørn for Randers Havn som arbejdsfartøj, når havnens medarbejdere skulle udføre forskellige opgaver på og omkring havneområdet og på Randers Fjord, f.eks. tilsyn med kajanlæg, udlægning af faskiner og brinksikring, udlægning af bøjer, reparationer mv.

Indtil der i 1973 blev etableret lysfyr på Randers Fjord på strækningen mellem Randers og Uggelhuse, blev Lillebjørn desuden benyttet som lysbåd, der sejlede foran mindre skibe og fartøjer med begrænset manøvreevne på vej til eller fra Randers Havn med gods og varer, og ledte disse fartøjer sikkert gennem det smalle løb.

Efter 42 års lang og tro tjeneste for Randers Havn stod Lillebjørn overfor skrotning, da en kreds af handlekraftige og initiativrige Randers borgere i 1990 besluttede sig for at bevare Lillebjørn som en aktiv og synlig del af miljøet omkring Randers Havn.

Et gennemgribende restaureringsprojekt på Brusgaard Produktionsskole blev iværksat og efter 3 års hårdt restaureringsarbejde kunne Lillebjørn søsættes den 9. august 1994 og har siden da hvert år i perioden fra maj til september på sin egen unikke måde medvirket til markedsføring af Randers By, Randers Havn og ikke mindst den smukke natur omkring Randers Fjord.

Lillebjørn kom til Randers i 1948 og virkede som arbejdsfartøj for Randers Havn i 42 år

Lillebjørns oprindelse kan ikke endeligt afgøres, men fartøjet menes at være bygget i Tyskland i 1930'erne

Barkasser benyttes stadig til person- og fragttransport på havne, blandt andet i Hamborg

Barkasse er oprindelig en jolle på et sejlførende krigsskib

LILLEBJØRN kan klassificeres som en “barkasse”

Lillebjørns konstruktion er bygget op omkring skibstypen “barkasse”.

Udtrykket barkasse stammer fra det italienske udtryk barcaccia, der oprindeligt var betegnelsen for en jolle på datidens sejlførende krigsskibe. I sejlskibsfartens storhedstid stod barkassen på sejlskibets dæk sammen med den andenstørste jolle pinasse mellem fokkemasten og stormasten. Barkassen blev typisk søsat fra sejlskibet, når ankeret skulle varpes eller der skulle hentes drikkevand eller proviantering i fremmede havne.

Barkasser på datidens fregatter eller korvetter var typisk ca. 12 meter lange, og havde 14 eller 16 årer, samt 2 rå- eller gaffelsejl.

Nyere tids barkasser er udstyret med motor og er ubevæbnede. Barkassen betegnes derfor også som motorbarkasse.

Siden slutningen af det 19. århundrede har man særligt i tysksprogede områder i det nordlige Europa benyttet betegnelsen barkasse for de civile skibe, der virker som arbejds- og befordringsfartøjer i større havne.

Særligt på havnen i Hamborg har der været anvendt barkasser og denne skibstype ses hyppigt i havnebilledet, mens fartøjerne som havnens små kurerer fragter forsyninger, proviant og passagerer rundt i havnen.

Den typiske barkasse er udstyret med et overdækket styrhus forrest på skibet, mens der i den bagerste del af skibet er bænke i begge skibssider til passagerer samt midtskibs lastplads til proviant, fragt o.l.

Fakta om Lillebjørn

Længde: 13,5 meter

Bredde: 3 meter

Dybgang: 1,6 meter

Motor: Iveco Marine Engine - 6 cyl. - diesel - 99,5 kW.

Vægt: 16 tons

Max. fart: 10 knob

Normal servicefart: max. 6 knob

Brændstofforbrug: 3 liter pr. time

Besætning: 2 personer

Passagerer: 12 personer

Søfartsstyrelsen har godkendt Lillebjørn til sejlads med 12 passagerer med et sejladsområde fra Randers Bro til Udbyhøj.